Volební program 2010 s bilancí

V roce 2010 jsme před voliče předstoupili s programem, který v některých svých částech reagoval na tehdejší situaci v obci. Předkládáme jeho kompletní znění i s vyznačením našich úspěchů či prozatímních dílčích nezdarů. Věříme, že v případě úspěchu ve volbách naplníme volební program 2014 přinejmenším ve stejné míře.   

 

Volební program sdružení nezávislých kandidátů Iniciativa Předboj.eu pro období 2010 - 2014

 

Obecní úřad pro všechny

1.  V úředních hodinách budeme v úřadu skutečně pro občany. – SPLNĚNO

2. Všechny dokumenty, u nichž to bude možné, zveřejníme a uchováme na webových stránkách obce, totéž provedeme se záznamy z jednání zastupitelstva, které vždy zhotovíme. – SPLNĚNO

3. O dění v obci vás budeme informovat prostřednictvím elektronické pošty a SMS. Těm, kteří tyto komunikační prostředky nepoužívají, podáme informace v listinné podobě. – SPLNĚNO

4. Pro zjednodušení života zřídíme v obci Czech Point. – SPLNĚNO bude počátkem roku 2015

5. O zásadních projektech povedeme vždy veřejnou diskuzi ještě před jejich započetím. – SPLNĚNO

6. Nebudeme propouštět pracovníky Obecního úřadu jen proto, že byli přijati současným zastupitelstvem! – SPLNĚNO

Letiště Vodochody

 1. Zajistíme pravdivé a aktuální informace o vývoji projektu. – SPLNĚNO
 2. Zapojíme obec bez vypisování nákladného referenda do iniciativy Stop letišti a budeme aktivně hájit zájmy obce. – SPLNĚNO částečně

Kanalizace

 1. Zajistíme rozhodnutí o trvalém užívání stavby pro čistírnu odpadních vod. – SPLNĚNO
 2. Dokončíme započatá jednání, případně zahájíme nová, se stávajícím provozovatelem kanalizace, zejména o zrovnoprávnění cen stočného a udržení jeho finanční dostupnosti pro všechny. Zároveň budeme usilovat o vypsání nové zakázky na provozovatele kanalizace. – SPLNĚNO (s výjimkou nového provozovatele, obec provozuje sama)
 3. Zajistíme servis domovních čerpacích stanic v rámci obce. – SPLNĚNO
 4. Navážeme na jednání vedená Obecním úřadem i občany se správcem konkurzní podstaty společnosti, která prováděla výstavbu domů v Zahradní ulici, a budeme v nich pokračovat až do úplného vyjasnění majetkových poměrů ve vztahu k tamní veřejné komunikaci a inženýrským sítím. Financování „výkupu Zahradní ulice“ z obecního rozpočtu však nemáme v plánu! – SPLNĚNO

Doprava

 1. Parkování vozidel na obecních komunikacích nehodláme řešit zákazy a vyhláškami. Budeme řešit narůstající provoz související se stavební činností a vyšší hustotou osídlení obce, zejména zajištěním přístupových cest pro těžkou techniku mimo již obydlené oblasti. – PLNÍME průběžně
 2. Zasadíme se o vytvoření systému jednosměrných ulic. – zatím NESPLNĚNO
 3. Zasadíme se o omezení průjezdu vozidel s hmotností nad 12 t, kde navážeme na již započatá jednání. – zatím NESPLNĚNO
 4. Zasadíme se o vyšší bezpečnost snížením rychlosti, zřízením přechodů pro chodce, změnami přednosti v jízdě, a to buď cestou technických opatření, nebo najatou či vlastní obecní policií. – SPLNĚNO
 5. Budeme prosazovat doplnění veřejné dopravy o nízkokapacitní spoje směr Neratovice. – SPLNĚNO

Výstavba

 1. V rámci opatření obsažených v Územním plánu obce ovlivníme výstavbu v obci důsledným dodržováním vydaných pravidel v zájmu všech obyvatel, a to při zachování osobní svobody každého stavebníka vybrat si bydlení dle svého rozhodnutí. – SPLNĚNO
 2. Zasadíme se o regulaci další individuální výstavby tak, aby byla umožněna realizace obecně prospěšných staveb, které obec dosud postrádá. – PLNÍME průběžně

Financování a příprava veřejných projektů

Uvědomujeme si, že současná ekonomická situace státu není příznivá pro žádné, natož velkolepé plány. Přizpůsobíme tedy požadavky možnostem, rozdělíme vize a představy na menší životaschopné projekty, které budeme postupně realizovat. Předkládáme následující plán:

 1. Požádáme o dotace na všechny  realizovatelné projekty připravené stávajícím zastupitelstvem obce. – SPLNĚNO
 2. Vyvoláme veřejnou diskuzi o polyfunkčním domě, jak je navržen, jeho účelnosti, využití, rizicích financování jeho výstavby a provozu. Zároveň nabídneme alternativní řešení, zejména připravíme projekty levnějších, postupně realizovatelných staveb s menším rizikem ve financování a kratší dobou výstavby, samozřejmě s ohledem na obsah vypisovaných dotačních titulů. – SPLNĚNO (MŠ), ostatní zatím NESPLNĚNO
 3. Již nyní navrhujeme realizaci mateřské školky, která by se podle potřeby dala rozšířit nebo změnit na základní školu. – SPLNĚNO
 4. Podpoříme realizaci drobných staveb, které mohou bez velké finanční náročnosti zlepšit prostředí v obci (zpevněné plochy pod kontejnery, lavičky). – PLNÍME průběžně

 

Vzhledem k omezeným informacím (např. údaj o obcí skutečně vlastněných pozemcích.), poskytovaným stávajícím zastupitelstvem nejsme v současné době schopni konkretizovat až na úroveň rozpočtu nebo stavební dispozice námi předkládané návrhy.

Veřejný pořádek a bezpečnost

 1. Připravíme projekt zřízení a provozu obecní policie, po předložení předpokládaných zřizovacích a provozních nákladů vyvoláme veřejnou diskuzi a následně vyhlásíme referendum o případném zřízení obecní policie, která by řešila problém dodržování dopravních předpisů i pořádku v obci. – SPLNĚNO
 2. Alternativně navrhneme instalaci kamer na klíčových místech obce. – NESPLNĚNO, zřízena byla obecní policie

Spolková a zájmová činnost

1.     Sportovní, spolkové a společenské aktivity vzešlé z iniciativy občanů považujeme za rozhodující pro normální vývoj obce, naše podpora bude spočívat především v zajištění vhodných podmínek (prostory, základní vybavení…) pro tuto činnost.

2.     Navážeme na spolupráci se Sokolem Předboj a budeme ji dále rozvíjet, zejména v oblasti aktivit pro děti a mládež, budeme podporovat mužský a žákovský fotbalový tým. – NESPLNĚNO, žákovský fotbal zanikl

3.     Zasadíme se o založení tenisového oddílu pro dospělé a žáky, případně o rozvoj dalších sportovních aktivit.. – zatím NESPLNĚNO pro nezájem

4.     Ve spolupráci s Rybářským spolkem Předboj se zapojíme do aktivit vedoucích ke zlepšení stavu Předbojského rybníka. Nabídneme zprostředkování jednání s kompetentními orgány, účast na zpracování projektové dokumentace a podporu při podávání žádostí o dotace. – PLNÍME průběžně

5.     Otevřeme diskusi o založení spolku dobrovolných hasičů. – zatím NESPLNĚNO

6.     Aktivně podpoříme další aktivity, zejména pro děti a mládež – dětské kroužky vedené maminkami, dětské dny, oslavy. – PLNÍME průběžně

Životní prostředí

 1. Zasadíme se o kultivaci a rozšiřování obecní zeleně, vysázení stromů či keřů do jednotlivých ulic po dohodě s občany, údržbu stanovišť popelnic. – PLNÍME průběžně
 2. Zasadíme se o plnění povinnosti majitelů nezastavěných pozemků starat se o jejich údržbu. – PLNÍME průběžně
 1. Budeme pokračovat v nájmu košů na psí exkrementy, které se dle našeho názoru osvědčily. – PLNÍME průběžně
 2. Zajistíme odpovídající počet kontejnerů na tříděný odpad s ohledem na nárůst počtu obyvatel. – PLNÍME průběžně

Zaměstnanost

 

Otevřeme diskusi o případném založení obecních technických služeb, které zajistí zejména letní údržbu zeleně, zimní držbu komunikací, údržbu a provoz čističky odpadních vod, péči o další majetek obce (např. veřejné osvětlení dětské a multifunkční hřiště). Samostatně hospodařící společnost ve vlastnictví obce by byla i zaměstnavatelem několika předbojských občanů. – SPLNĚNO, obec provádí zatím ve své režii