Rozvojový plán obce

Od roku 2002, kdy byl zpracován první územní plán obce Předboj, dochází jeho změnami č.1 a 2 před rokem 2010 ke zvyšování výhledového počtu obyvatel. Vyšší počet obyvatel měl být ekonomickou garancí pro vytvoření dostatečné infrastruktury soukromými osobami. Tento plán však nepočítal s reálnou rychlostí  růstu počtu obyvatel, z něj vyplývajících potřeb a současně ekonomicky opodstatněných příležitostí pro rozvoj infrastruktury. Průměrný počet nově  kolaudovaných objektů je 20 za rok.

Průměrný roční nárůst počtu obyvatel v aktivním věku je cca 50 osob. S tím souvisí pravidelný přírůstek nově narozených obyvatel a zvyšující se tlak na kapacitu předškolních zařízení. Nezahrnut je současný stav trvale hlášených cizinců 47 osob.

Na základě těchto demografických údajů a opakovaných anket mezi obyvateli lze předpokládat tyto základní požadavky na vybavení obce:

 • pro mladší generaci je to především předškolní zařízení, které umožní matkám uplatnění v původním zaměstnání; možnost vycházek s dětmi,  
 • pro žáky a studenty – doprava do školy a možnost využití volného času,
 • pro starší generaci dostupnost lékařské péče a možnost nákupu základních potravin v místě.
 • obecnými požadavky, a to i od starší generace, jsou: zvýšení dostupnosti krajiny pro procházky, běh, případně jiné aktivity, a vytvoření místa pro přirozené shromažďování obyvatel.

Důležitou otázkou je zajištění dostatečných kapacit pro základní školní docházku. Teoreticky v rozsahu devíti let pro 360 dětí.

Tomuto stručnému výčtu je podřízen rozvojový plán obce, jehož základní body dále uvádíme.

 

1. Zajištění technických podmínek pro postupný rozvoj obce

 • Zvýšení kapacity ČOV  ze současných teoretických 1000 EO – reálná kapacita je cca 700 EO na konečných 1600 EO, což by měl být i reálný počet obyvatel obce.
  Projektová dokumentace je připravena, je vydáno stavební povolení, čekáme na možnost získání dotace.
 • Dokončení základní silniční sítě v obci
  Projektová dokumentace připravena, stavební povolení vydané, žádost o dotaci podána.
 • Dokončení chodníků a cest pro pěší v rámci obce
  Projektová dokumentace je připravena, je vydáno stavební povolení.
 • Rekonstrukce nejstarší části veřejného osvětlení.
  Projektová dokumentace se připravuje, hledáme možnosti financování EPC metodou za současné úspory provozních nákladů.
 • Rekonstrukce části rozvaděčů veřejného osvětlení.
  Projektová dokumentace připravena, prostředky pro realizaci zajištěny.
 • Přemístění konečné stanice autobusu a zvýšení počtu zastávek v obci  je vzhledem k rozsahu obce nezbytné. Z některých částí je dostupová vzdálenost podstatně větší než doporučených 500 m.

2. Dostavba mateřské školky

·         V roce 2011 byla postavena z obecních prostředků I etapa mateřské školy s kapacitou 28 dětí. Jedná se o dřevostavbu vytápěnou tepelným čerpadlem (navrženým samozřejmě na celkovou kapacitu) s minimálními provozními nároky. V druhé části výstavby byla mateřská školka v roce 2014 dostavěna a výsledná kapacita doplněna na plánovaných 56 dětí. Dokončená školka zajistí při současném tempu růstu počtu obyvatel s dostatečnou rezervou potřeby obyvatel z hlediska umístění dětí v předškolních zařízeních.

3. Výstavba biokoridoru

·         Kolem obce Předboj  vzniká  cesta určená pro pohyb pěších a cyklistů s místy pro zastavení, která budou sloužit k oddechu, lavičky, nebo sportu v přírodě (jednoduchá nářadí z přírodních materiálů). Zvláštní péče bude věnována pohybovým aktivitám seniorů. Celá stezka bude kombinována s naučnou stezkou pro děti a mládež (ovocný sad s ukázkami typických dřevin).

·      Řešené území o celkové délce 1450 m je složeno z několika úseků. Jedná se o volnou travnatou plochu v zastavěném území o šíři cca 20 m, remíz složený z jednotlivých keřů a porostů keřů při okraji intenzivně obhospodařovaného pole a vytipované okrajové trasy v místech plánované výstavby. Sadové úpravy mají za cíl zkvalitnit a zpříjemnit prostředí v této části obce a navrátit do krajiny domácí a přírodě blízké dřeviny. Návrh umožní využívat zeleň pro volnočasové aktivity podpořené výstavbou zpevněných ploch v podobě mlatových cest a cvičebních fitness prvků. V širším kontextu umožní propojení západní části obce s oblastí rybníka a  golfového hřiště, v úplném závěru pak kompletní obchvat  pěší a cyklistické mlatové cesty kolem obce. Současně přispěje k přirozenému oddělení obhospodařované krajiny a obytné části obce mezemi s původním porostem.

4. Rekonstrukce obecního úřadu a středu obce

·         Budova obecního úřadu bude zateplena, projekt, energetický audit i štítek jsou zpracovány, žádosti o dotaci ve výši 1,2 mil. Kč bylo vyhověno. Po ukončené rekonstrukci bude provedena úprava komunikace před úřadem v návaznosti na cestu k mateřské škole.

5. Úprava původní střední části obce

·         Přemístěním konečné stanice autobusu se otevře možnost pro rekonstrukci středu obce, který je poznamenán dlouhodobým nekoncepčním rozvojem. Hlavním cílem úprav je představa středu obce jako klidné pobytové zóny, včetně sadových úprav.

·         Z budovy stávající hasičské zbrojnice bude po úpravách vybudován nový obecní úřad, v jeho okolí vznikne střed obce volně navazující na původní historické jádro obce.

·         Budova stávajícího obecního úřadu bude bez velkých zásahů přeměněna na dům služeb, manikúra, masáže, pedikúra. Tyto služby jsou a budou i nadále zajišťovány dojížděním příslušných pracovníků v určené dny.

·         Mimo to bude sloužit jako spolkový dům a knihovna s čítárnou s možností volného shromažďování zájmových skupin obyvatelstva (např. okrašlovací spolek, aktivity seniorů).

 6. Výstavba sportovišť

·         Na pozemcích v západní části obce předpokládáme výstavbu dvou jednoduchých travnatých hřišť s minimálním zázemím (malá kopaná, volejbal) která by měla sloužit především neorganizovanému pobytu dětí, případně dospělých.

7.  Výstavba obchodu

·         Ve spolupráci s vybraným obchodním řetězcem vybudovat v lokalitě „U kůlen“ prodejnu s možností jejího postupného rozšiřování, a po dohodě s Ćeskou poštou také s poštovní službou. 

8. Podpora podnikání

·         Na části pozemků určených k výstavbě infrastruktury v západní části obce vybudovat malý technický park pro potřeby místních, především 2-3 stavebních firem.

9. Napojení na okolní obce a infrastrukturu blízkých Neratovic

·         Obec je zapojena do svazku obcí Mratínského potoka, v jehož rámci je využíván společný úklidový vůz pro údržbu chodníků a místních komunikací.

·         Další společnou aktivitou je zřízení neupravovaných cyklostezek pod názvem „Polními cestami“, jejichž zmapováním a koordinací lze zvýšit dostupnost celé navazující krajiny pro pěší i cyklisty.

·         S obcemi Líbeznice, Bášť a Bořanovice jsme založili obecní policii, která velmi úspěšně zajišťuje klid a pořádek v obci.

·         Nově byla zřízena okolní autobusová linka do Neratovic sloužící i pro dopravu k odbornému lékařskému ošetření a nákupy.

 

·         Možnost využití základních škol a dalších služeb v Neratovicích je v jednání.