Lež č.3 - Výběrové řízení v rozporu se zákonem

Konstatování Ing. Vovse: „Výše jmenovaní zastupitelé obce vypsali výběrové řízení v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vypsaná kriteria byla totiž diskriminující a v určitých náznacích směřující k užšímu spektru dodavatelů, což by mohlo být pro obec ekonomicky méně výhodné.“

Odpověď Ing. Karla Kodiše:

Výběrové řízení na dodavatele ČOV probíhalo bez problémů do doby, než jste ho vy sám napadl. Vaše udání se týkalo jednoho chybně vypsaného kvalifikačního kritéria v zadávací dokumentaci. Termín "udání" píši záměrně, protože dopis, který jste úřadu napsal, nebyl podán jako námitka ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

Žádné námitky

V zadávacích podmínkách jsme se skutečně dopustili chyby. Omylem jsme použili kritérium, které bylo ještě v roce 2012 přípustné. Nevadilo to však žádné ze zúčastněných firem a námitku nepodal ani nikdo, kdo by se nemohl kvůli této chybě tendru zúčastnit a cítil se diskriminovaný. Ozval se ten, kdo na naši chybu číhal. 

Podíl stavebních prací na celkové ceně zakázky činí 40 %. Chybná podmínka tedy nemohla ovlivnit výběr zájemců z řad stavebních firem a ani cenu, neboť u všech (6) zúčastněných firem byly stavební práce řešeny formou subdodávky. Cena pro nás také nebyla jediným rozhodujícím kritériem. Neměli jsme, a  nemáme zájem investovat obecní peníze do nejlevnější stavební firmy, která, bez znalostí technologie a patřičných zkušeností, nabídne pouze nízkou cenu a výsledek bude stejně tristní, jako předchozí dostavba (o té se zmiňuji ještě jednou níže). 

Stažené udání

Na rozdíl od vás jsem v kontaktu se státní správou zatím pouhé čtyři roky. Vy jste zkušený zastupitel s mnohaletou praxí a přesto jste zřejmě také chyboval. Své udání jste asi napsal tak špatně, že jste ho později raději stáhl. Tuto skutečnost nám oznámil ÚHOS, nicméně ze zákona musí jeho jednou zahájené řízení pokračovat. Výsledek dosud neznáme.

Qui bono?

Zajímal by mě motiv tohoto vašeho problematického kroku. Pochopitelné by bylo v zájmu obce upozornit nejprve nás, a pokud by to nevedlo k nápravě, teprve pak podat oprávněnou stížnost. Stejně jsme postupovali i my, když jsme se v roce 2010 obrátili na stejný úřad v jiné záležitosti, která se pro změnu týkala vašeho pochybení. Proč jste zbytečně zkomplikoval realizaci životně důležité stavby v zájmu občanů, asi víte jen vy sám. 

Pokud jde o transparentnost výběrového řízení, nemějte obavy. Vše je uvedeno v souladu se zákonem na tzv. profilu zadavatele. Odkaz najdete i na stránkách obce, ale pro zjednodušení jej připojím i zde  (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-predboj_1938/). Vaše konstrukce a dohady o odstoupení vítěze soutěže jsou skutečně jenom nepodloženými spekulacemi (viz zápisy a doklady na stránkách obce).  

Střet zájmů?

Škoda, že tak transparentní, jako je nyní, nebyl Obecní úřad Předboj vždy. Bylo by zajímavé dohledat například podklady k výběrovému řízení na "Výstavbu čistírny odpadních vod včetně výústního objektu v obci Předboj" z roku 2000. To už tak snadné nebude. Vy sám jste byl tehdy zastupitelem obce Předboj. Tendr vyhrála shodou okolností společnost, u níž jste byl zaměstnán. Byl už jste tehdy jejím obchodním ředitelem jako dnes? 

Snadnější k dohledání by mohla být dokumentace k výběrovému řízení na II. etapu dostavby stejné čističky z roku 2005. V tom zvítězil shodou okolností také váš zaměstnavatel. Dokonce se chlubí touto stavbou na svých stránkách jako referenční. Nepodezírám vás z nekalostí. Určitě jste i tehdy z pozice zastupitele bděl nad transparentností celého procesu jako dnes. Spektrum dodavatelů určitě bylo dostatečně široké. U investice za bezmála deset milionů korun by to ani jinak nešlo.

http://www.sapros.cz/Stavby/Admin/25/index.htm

 

 

Ing. Karel Kodiš