Lež č.1 - Biokoridor a Územní plán

Otázka Ing. Vovse: Proč nebude biokoridor - veřejná zeleň, kde si mohly hrát děti a občané si odpočinout od každodenních povinností?

"Mezi největší bezohlednost patří rozparcelování nedotknutelného pozemku lokálního biokoridoru v lokalitě Západní stráň. Tento pozemek biokoridoru a zároveň veřejné zeleně musí být širomý min. 20 m (viz schválený územní plán Předboj). Ing. Kodiš bez souhlasu zastupitelů odsouhlasil rozparcelování tohoto pozemku a jeho odprodej soukromým vlastníkům. Takže z veřejné zeleně šířky 20m zůstal pro tuto zeleň pás široký 3m. Musím ale upozornit, že to nebyl obecní pozemek, ale pozemek Central Group a.s." 

Odpověď starosty, Ing. Kodiše:

Území biokoridoru je stále na svém místě ve své původní rozloze, byť rozparcelované. Původní pozemek 233/278, určený Územním plánem obce Předboj ke zřízení biokoridoru, byl ve vlastnictví společnosti Central Group a.s. Tím, že jsme, za součinnosti, s vědomím a souhlasem Stavebního úřadu v Líbeznicích, dali souhlas k jeho rozdělení (za podmínek, které garantují zachování původní funkce pozemku - tedy biokoridoru), se nám podařilo získat darem do vlastnictví obce oddělený pozemek o šířce 3,5 m a rozloze 605 m2 v celé délce pozemku 233/278. Je to ten, který vy lživě označujete jako zbytek celého biokoridoru.

Hlasování zastupitelstva

O darování pozemku jednalo zastupitelstvo obce Předboj dne 16. 4. 2012 (viz příloha - zápis ze zasedání a video záznam ze zasedání, cca 44. minuta - kde se o darování a rozparcelování pozemků mluví). Jak je patrné ze zápisu i videozáznamu, přítomno bylo všech sedm zastupitelů a všichni, včetně paní Příšovské, hlasovali pro. Vaše tvrzení, že se tak stalo bez vědomí zastupitelstva, je tedy další lež.

Darovaný pozemek je tedy i nadále součástí celého biokoridoru, ale změna vlastníka umožní jeho využití pro zbudování cesty a odpočinkových míst. Těžko si dokáži představit jakékoli investice na pozemcích, které obec nevlastní. Neexistuje totiž žádná darovací ani jiná smlouva, která by opravňovala obec k jakékoli činnosti na soukromém pozemku, byť určeném k funkci biokoridoru.

Žádné pevné oplocení

Nově vzniklé pozemky nemají vlastní přístupovou cestu a podle Územního plánu jsou stále součástí biokoridoru se všemi omezeními, která z toho plynou. Nabízeny musí být (a jsou) jako součást sousedních stavebních pozemků s tím, že na nich nelze vybudovat pevné oplocení, aby byla funkce pozemků zachována a nebylo zabráněno pohybu zvěře. 

Zmařená investice?

V této souvislosti vám připomenu jednu perličku: Součástí biokoridoru, který je definován ve Změně územního plánu č.2 z roku 2010, je i pozemek 233/277, který byl ovšem jeho stávajícím soukromým vlastníkem zakoupený v roce 2009 jako stavební. Úředním rozhodnutím tak byla jeho majiteli na soukromém pozemku bez jeho vědomí znemožněna výstavba. Nabízí se dvě otázky: kdo za to může a kdo nahradí škodu, pane inženýre?  

O zachování biokoridorů se občané Předboje nemusí bát. Další ostatně již existuje a brzy začne fungovat. Na jeho využití je zpracován projekt připravený k realizaci, který řeší celý kontext a ne to, co zůstalo ležet na obecním úřadě po vašem odchodu.

Územní plán 

Není tedy pravda, že nerespektujeme územní plán obce. Bohužel jej musíme respektovat i v ostatních bodech, mezi něž patří i podmínky  výstavby. Truchlivý obraz, který je výsledkem minulými zastupitelstvy dvakrát upraveného Územního plánu, je  patrný i nezasvěcenému návštěvníkovi obce. Vzniká tu neuvěřitelná škála typů staveb a obec nemá nástroj, kterým by mohla výstavbu regulovat.

Zákaz natáčení? 

Přečtěte si, pane inženýre, pro osvěžení paměti zápis ze zasedání vašeho zastupitelstva ze dne 26. 7. 2010 - tedy z toho, kde se projednávala Změna č.2 Územního plánu. Ano, je to to zasedání, kde jste se nám pokoušel neodborně vypnout kameru, protože jste si nepřál, aby byl z jednání pořízen obrazový a dokonce ani zvukový záznam. Nebýt toho, mohli jsme si vše připomenout na videu, jako všechna transparentní zasedání našich zastupitelstev - viz příklad výše. Zkuste se i tak rozpomenout, nač jsem se Vás opakovaně dotazoval: Má obec dostatek nástrojů pro regulaci výstavby v obci? Vy jste buď z neznalosti, nebo záměrně (jiné vysvětlení není, a ani jedno vás neomlouvá) odpověděl ano, obec má dostatek nástrojů k regulaci výstavby. Kde tedy jsou?

Ing. Karel Kodiš
starosta obce Předboj

 

Příloha: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předboj ze dne 16. 4. 2012

 

Odkaz: Videozáznam ze zasedání zastupitelstva obce Předboj ze dne 16. 4. 2012